Назив квалификације: Трговац
Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам
Ниво квалификације: III
Трајање образовања: три године
Примењује се од: школска 2021/2022. год.
Сврха квалификације: Продаја и набавка робе
Стручне компетенције:

 • Припрема и организација процеса рада у продавници
 • Набавка робе
 • Складиштење и чување робе у приручном складишту продавнице
 • Продаја робе
 • Одржавање презентације робе изван продавнице

Циљеви стручног образовања

Циљ стручног образовања за квалификацију ТРГОВАЦ је оспособљавање лица за припрему и организацију процеса рада у продавници, набавку робе, складиштење и чување робе, продају робе, одржавање презентације новог производа.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и санитарних мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.