На основу одредаба чланова 54, 77. и 78. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник PC“ број 87/18), одредбе члана 7. Правилника о раду повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање („Службени гласник PC“ број 102/20) и одредбе члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник PC број 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021. и 92/23), директор Средње школе „Свилајнац“ из Свилајнца, Улица Бpahe Југовиh број 10, матични број 07349947, ПИБ 101472838, дана 28.6.2024. године, доноси следеhу

ОДЛУКУ

  • Милан Богдановиh, мастер инжењер машинства, pacпopeђeн на пословима наставника машинске rpyпe предмета, именује се за повереника цивилне заштите, за зграду средње стручне школе, такозване „Машинске школе“, у Средњој школи ,.Свилајнац“ из Свилајнца, Улица Бpahe Југовиh број 10
  • Ненад Миловановиh, инжењер машинства за моторе и возила, раслоређен на пословима наставника практичне наставе у машинству, именује се за заменика повереника цивилне заштите, средње стручне школе, такозване „Машинске школе*, у Средњој школи „Свилајнац“ из Свилајнца, Улица Бpahe Југовиh број 10.
  • Зоран Милиh,  дипломирани машински инжењер, pacпopeђeн на пословима наставника машинске гpyne предмета, именује се за повереника цивилне заштите, за зграду машинске радионице  у Средњој школи „Свилајнац“ из Свилајнца, Улица Бpahe Jyговиh број 10
  • Татјана Гавриловиh,  инжењерка машинства, pacпopeђeна на пословима наставнице практичне наставе у машинству, именује се за заменицу повереника цивилне заштите, за зграду машинске радионице, у Средњој школи „Свилајнац“ из Свилајнца, Улица Бpahe Југовиh број 10.
  • Ивица Bacиh, професор историје, pacпopeђeн на пословима наставника историје, именује се за повереника цивилне заштите, за зграду гимназије у Средњој школи „Свилајнац“ из Свилајнца, Улица Бpahe Jyговиh број 10.
  • Зоран Милошевиh, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, pacпopeђeн на пословима наставника рачунарства и информатике, именује се за заменика повереника цивилне заштите, за зграду гимназије  у Средњој школи „Свилајнац“ из Свилајнца, Улица Бpahe Jyговиh број 10.
  • Дејан Никодијевић, професор физичке културе, раслоређен на пословима наставника физичког васпитања, именује се за повереника цивилне заштите, за зграду фискултурне сале у Средњој школи „Свилајнац“ из Свилајнца, Улица Бpahe Jyговиh број 10.
  • Далиборка Митровић, професорка физичке културе, раслоређена на пословима наставнице физичког васпитања, именује се за заменицу повереника цивилне заштите, за зграду фискултурне сале у Средњој школи „Свилајнац“ из Свилајнца, Улица Бpahe Jyговиh број 10.

директорка

Слађана Стојановић

Свилајнац, 28.06.2024.године