Посластичар

Сврха квалификације: Припрема, декорисање и сервирање топлих, хладних и сувих посластица
Стручне компетенције:

 • Организовање сопственог рада и радног места
 • Пријем, обрада, паковање и складиштење намирница и готових посластица
 • Припрема топлих, хладних и сувих посластица
 • Пријем и издавање поруџбине
 • Вођење евиденција

Циљеви стручног образовања

Циљ стручног образовања за образовни профил посластичар је оспособљавање ученика за припрему, декорисање и сервирање топлих, хладних и сувих посластица.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.