Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.

Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Школски одбор Средње школе  “Свилајнац“:

– Ракић Драги, председник – представник јединице локалне самоуправе,
– Булајић Слободанка, заменик председника – представник јединице локалне самоуправе,
– Самaрџић Александар – представник јединице локалне самоуправе,
– Радосављевић Живомир – представник запослених,
– Ђиновић Невена – представник запослених,
– Савић Јелена – представник запослених,
– Филиповић Зорица – представник родитеља,
Јанковић Александар – представник родитеља,
– Поповић Дејан – представник родитеља.

Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Чланове школског одбора из реда запослених предлаже наставничко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем.

Мандат школског одбора траје четири године.

Школски одбор:

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2) доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

6) расписује конкурс и бира директора;

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у гимназији, без права одлучивања.

Седницама школског одбора када школски одбор одлучује по питањима 3), 4), 5), 6) и 9) присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања. Школски одбор гимназије састаје се у проширеном саставу када разматра и одлучује о питањима тач. 1), 2), 7) и 8). Проширени састав укључује два пунолетна ученика које бира ученички парламент школе.

Ученички парламент Средње школе „Свилајнац“ основан је 2003. године и до сада је организовао низ успешних акција чији су иницијатори пре свега били ученици. То је организација коју чине по два представника сваког одељења, тако да укупно броји 36 чланова.
Председнички мандат траје једну годину а постиже се изборним гласањем, простом већином. Поред председника парламента, бирају се заменик председника и секретар. Ученички парламент има свој правилник у чијем садржају се налазе његове активности. Њихове дужности односе се на поспешивање комуникације између ученика и школске управе, на одржавање контаката са гимназијалцима широм Србије. Парламент, као представник мисли самих ученика, има за задатак да створи здраву атмосферу у школи. Путем парламента ђаци су у могућности да изнесу своје проблеме, захтеве, предлоге. Сваки од представника парламента има једнако право гласа, а њихови гласови имају исту важност.

.

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. На почетку школске године на првој седници врши се избор нових чланова Савета родитеља. Савет родитеља пре свега има саветодавну улогу и свој рад уређује по Пословнику савета. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима установе.
Председник Савета родитеља је Лазаревић Милутин, заменик председника Савета родитеља је Стевановић Драгана .Чланови Савета родитеља су:
 • Јовановић Небојша
 • Робуљевић Дејан
 • Стојковић Јасмина
 • Ватковић Весна
 • Лазаревић Милутин
 • Тошић Јелена
 • Милојевић Јасминка
 • Илић Аца
 • Стевановић  Драгана
 • Голубовић Радмила
 • Крстић Далиборка
 • Радивојевић Зоран
 • Поповић Дејан
 • Тодоровић Слађан

Педагошки колегијум је највиши стручни орган у школи. Чине га: директор школе и руководиоци свих стручних већа. Формиран је у циљу што боље организације рада у школи као и брже и ефикасније комуникације и обављања различитих послова у школи. Задаци Педагошког колегијума су да остварује што ефикаснију комуникацију на релацији руководство школе – запослени, затим да учествује у подели часова ( теорије и вежби ) по предметима и наставницима, учествује у избору уџбеника и стручних часописа, у опремању кабинета, набавци наставних средстава и потрошног материјала. Педагошки колегијум учествује и у предлагању мера за осавремењавање наставе и отклањање евентуалних пропуста у реализацији часова, затим у уједначавању критеријума оцењивања. Овај стручни орган се бави и сагледавањем успеха који су ученици постигли и предлагањем мера за побољшање истог. Неке од активности су и организација додатне и допунске наставе, затим израда и проучавање различитих правилника о раду у школи као и предлагање мера за побољшање квалитета рада и организације у школи.
Реализацију предвиђених задатака сви чланови Педагошког колегијума остварују на основу Плана и програма педагошког колегијума за школску годину.

Чланови Педагошког колегијума су:

 1. Слађана Стојановић, директорка
 2. Валерија Васић
 3. Марија Јевремовић
 4. Јелена Савић
 5. Емина Илић
 6. Живомир Радосављевић
 7. Златко Јовановић
 8. Лидија Бојчовска
 9. Невена Ђиновић