ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ДОКУМЕНАТА-

СВЕДОЧАНСТВА И ДИПЛОМЕ

  1. Одштампајте и попуните молбу за издавање дупликата која се налази ОВДЕ.
  2. Попуните уплатнице и уплатите таксе (републичка административна такса и такса за оглас)

ПРВА ТАКСА:

Износ за уплату 1.000,00  динара.

Сврха уплатe: републичка административна такса

Прималац: Буџет Републике Србије

Рачун за уплату: 840-742221843-57

Модел 97 позив на број 81-232

ДРУГА ТАКСА:

Износ за уплату: 510,00 динара

Сврха уплате: за оглашавање неважеће дипломе или сведочанства

Прималац: ЈП „Службени гласник“ Београд

Рачун за уплату: 160-14944-58

У поље „позив на број“ упишите данашњи датум без тачке, нпр.25012024

Изгубљено сведочанство или диплома треба да се огласи неважећим у „Службеном гласнику“ на следећи начин:

  • Одштапајте и попуните текст огласа. Уколико нисте сигурни које школске године сте завршили школовање, позовите школу на телефон 035/321-408.
  • Текст огласа и примерак уплатнице (за оглашавање неважеће дипломе или сведочанства) пошаљите као препоручено писмо на адресу:

ЈП “СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
(одељење огласа)
Јована Ристића 1
11000 Београд

ШКОЛИ ДОСТАВИТЕ:

  1. Попуњену молбу за издавање дупликата сведочанства или дипломе
  2. По један примерак обе уплатнице
  3. Потврду из Поште о послатом препорученом писму

Уколико су Вам потребне додатне информације, обратите се на телефон школе 035/321-408

ТРЕЋА ТАКСА :

Износ за уплату: 300,00 динара

Сврха уплате: Издавање дупликата или сведочанства

Прималац: Средња школа „Свилајнац“

Рачун за уплату: 840-31302845-09

Позив на број: 97   9801965040174231700