ОПШТА И СТРУЧНА МАТУРА
СТРУКТУРА ИСПИТА, МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА И НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА

ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ:

Закон о основама система образовања и васпитања

Завршни испити у основном и средњем образовању и васпитању
Члан 78

Завршни испити у основном и средњем образовању и васпитању су испити на државном нивоу којима се завршава одређени ниво образовања и васпитања, и то:
1) у основном образовању и васпитању – завршни испит у основном образовању и васпитању;
2) у општем средњем образовању и васпитању – општа матура;
3) у средњем уметничком образовању и васпитању – уметничка матура;
4) у средњем стручном образовању и васпитању – стручна матура, завршни испит средњег стручног образовања, специјалистички и мајсторски испит и испити других облика стручног образовања.
Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже завршни испит у складу са његовим чулним и моторичким могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета.
Ученик се може уписати на следећи ниво образовања и васпитања на основу резултата постигнутог на испиту из става 1. овог члана, осим специјалистичког и мајсторског испита.
Ближе услове којима су уређени завршни испити из става 1. овог члана прописује министар.

Закон о средњем образовању и васпитању

Право на полагање опште матуре
Члан 60.

Општу матуру полажу ученици након завршеног четвртог разреда средњег општег образовања и васпитања у гимназији.
Општу матуру, односно њен део може да полаже и ученик након завршеног четвртог разреда средњег стручног, односно уметничког образовања у складу са програмом опште матуре.
Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом, специфичним тешкоћама у учењу или језичким баријерама полаже општу матуру у условима који обезбеђују превазилажење физичких и комуникацијских препрека, а може да буде ослобођен од полагања дела матурског испита из предмета за које су му током образовања прилагођавани стандарди постигнућа, или да тај део полаже у складу са индивидуалним образовним планом, о чему доносе одлуку тим за инклузивно образовање и тим за пружање додатне подршке ученицима.
Тимови припремају планове за организовање и спровођење опште матуре за ученике из става 3. овог члана.

Јавна исправа и наставак школовања
Члан 61.

Након положене опште матуре ученику се издаје јавна исправа, у складу са овим законом.
На основу положене опште матуре, ученик може да се упише у високошколску установу без полагања пријемног испита, осим испита за проверу склоности и способности, у складу са законом којим се уређује високо образовање.

Јавне исправе и наставак школовања
Члан 64.

Након положене стручне, односно уметничке матуре ученик стиче средње стручно, односно уметничко образовање и васпитање, о чему се издаје јавна исправа, у складу са овим законом.
На основу положене стручне, односно уметничке матуре ученик може да се упише на студије у научној, стручној или уметничкој области у којој је стекао
средње образовање и васпитање, без полагања пријемног испита, осим испита за проверу склоности и способности, у складу са законом којим се уређује
високо образовање.
На основу положене стручне, односно уметничке матуре ученик може да се упише на студије изван области из става 2. овог члана, уз полагање одређених предмета опште матуре, које утврди самостална високошколска установа уместо пријемног испита, у складу са законом којим се уређује високо образовање.