Назив квалификације: Конобар
Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам
Ниво квалификације: III
Трајање образовања: три године
Примењује се од: школска 2020/2021. год.
Сврха квалификације: услуживање госта храном и пићем.
Стручне компетенције:

 • Одржавање хигијене и здравствено-безбедносних услова
 • Обављање припремних и завршних радова спровођењем ресторанске процедуре
 • Пријем госта и поруџбине
 • Услуживање госта пићем
 • Услуживање госта храном
 • Извршавање административних послова

Циљеви стручног образовања
Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.