Правилник о раду школе – фебруар 2017.

Правилник о испитима – фебруар 2017.

Правилник о дисциплинској одговорности запослених – фебруар 2017.

Правилник о дисциплинској одговорности ученика – фебруар 2017.

Правилник и коментар правилника о дискриминацији-12.март 2016.

Правилник о систематизацији – фебруар 2016.

Правилник о сталном стручном усавршавању наставника – октобар 2015.

Правилник о оцењивању ученика у средњим школама – 23.септембар 2015.

Правилник o критеријумима и стандардима за финансирање – 8.април 2015.

Правилник о степену и врсти образовања наставника стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији – 22.август 2013.

Измене и допуне правилника о врсти стручне спреме – средње школе – 29.мај 2013.

Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама

Правилник о стандардима постигнућа за опште предмете

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Правилник о коришћењу репрезентације

Правилник о попису

Правилник о коришћењу мобилних телефона

Правилник о ванредним ученицима

Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи

Правилник о набавкама

Правилник о приправницима

Правилник о безбедности ученика

Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи-19.јун 2012.

Правилник о јавним исправама које издаје школа

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник о стручно педагошком надзору

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача, стручних сарадника

Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику

Поступак утврђивања технолошког вишка

Правилник о ученику генерације

Наставни план – ГИМНАЗИЈА

Наставни план – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ

Наставни план – ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Наставни план – КУВАР

Наставни план – КОНОБАР

Наставни план- АУТОМЕХАНИЧАР

Наставни план – МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

Наставни план – БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ

Наставни план – ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР

План и програм образовања за заједничке предмете у стручним школама

Наставни план и програм – електротехника

План и програм образовања за стручне предмете у електротехници

Наставни план и програм општеобразовних предмета (машинство), Просветни гласник 6/2014

Наставни план и програм стручних предмета (машинство), Просветни гласник 6/2014

Правилник о допунама о наставном плану и програму у подручју рада трговина, угоститељство и туризам (2.март 2015.)

Наставни план и програм-образовни профил конобар

Наставни план и програм-образовни профил кувар

Приручник за полагање завршног испита у образовном профилу-БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ-април 2017

Приручник за полагање завршног испита у образовном профилу-ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР-април 2016

Приручник за полагање завршног испита у образовном профилу-КУВАР-мај-2015

Приручник за полагање завршног испита у образовном профилу-КОНОБАР-мај-2015

Дигитално насиље – превенција и реаговање

Збирка сценарија за ЧОС

Водич за одељењске старешине

oбразац за оцењивање владања

Врсте подршки у образовању

Упутство за израду наставног материјала

Образац за пријаву дисциплинских проблема

Захтев за покретање дисциплинског поступкa

Стандарди

Табела за упис у 2,3 и 4 разред

СТРУЧНО_УПУТСТВО_О_НАЧИНУ_ИЗРАДЕ_ШКОЛСКЕ_ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Образац за извештаје за ваннаставне активности

Годишњи извештај о реализацији стручног усавршавања

Образац за извештај стручних и одељењских већа

Образац за план активности школских тимова

Правила за слање документације директору и администрацији школе

Захтев за одсуство

Документа за разредне старешине

Образац за континуирано праћење ученика

Образац за праћење ваннаставних и ваншкоских активности ученика (попуњава одељењски старешина)

Образац припреме за час (предлог)

Образац за лични план стручног  усавршавања

Извештај о изведеној активности

Годишњи план рада струћних већа

Годишњи извештај о раду стручних већа